نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 توربات، شماره شیت 8160-III ، فرمت jpg   (TORBAT -E JAM برگه  8160-III)