نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تیتگانلو، شماره شیت 7664-I ، فرمت jpg   (TITGANLU 1385 برگه  7664-I)