نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جاسک، شماره شیت 7541-II ، فرمت jpg   (JASK برگه  7541-II)