نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جرقه، شماره شیت 6847-IV ، فرمت jpg   (JORGHEH برگه  6847-IV)