نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جزیره شیف، شماره شیت 6148-II ، فرمت jpg   (JAZIREH SHIF برگه  6148-II)