نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جقین، شماره شیت 7444-II ، فرمت jpg   (JAGHIN برگه  7444-II)