نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جناح، شماره شیت 6844-II ، فرمت jpg   (JENAH برگه  6844-II)