نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جنت آباد، شماره شیت 7052-II ، فرمت jpg   (JANNAT ABAD 1376 برگه  7052-II)