نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جندق، شماره شیت 6858-II ، فرمت jpg   (JANDAQ برگه  6858-II)