نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جنقان، شماره شیت 6154-III ، اراضی مستثنیات  (JUNQAN برگه  6154-III)