نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جنوب بندان، شماره شیت 8152-III ، زمین های زراعی دهه 30 (JONUB -E BANDAN برگه  8152-III)