نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جنوب خبر، شماره شیت 6950-IV ، فرمت jpg   (JONUB -E KHABR برگه  6950-IV)