نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جنوب زیروک، شماره شیت 8046-II ، فرمت jpg   (JONUB -E ZIRUKI -YE GOHAR KUH برگه  8046-II)