نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جنوب شرق ترب، شماره شیت 7060-II ، فرمت jpg   (JONUB -E SHARQ -E TORUD برگه  7060-II)