نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جنوب مروست، شماره شیت 6850-III ، فرمت jpg   (JONUB -E MARVST برگه  6850-III)