نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جنوب مشک آباد، شماره شیت 6259-II ، فرمت jpg   (JONUB -EMOSHKABAD برگه  6259-II)