نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جنوب همارود، شماره شیت 7553-III ، فرمت jpg   (JONUB-E HAMARRUD برگه  7553-III)