نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جنوب کوه باغ حسن، شماره شیت 7048-III ، فرمت jpg   (JONUB -E KUH -E BAGH -E HASAN برگه  7048-III)