نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جان آباد، شماره شیت 8147-I ، فرمت jpg   (JANABAD برگه  8147-I)