نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جهرم، شماره شیت 6747-III ، فرمت jpg   (JAHROM برگه  6747-III)