نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جواد آباد، شماره شیت 6360-III ، برای تفکیک مستثنیات از اراضی ملی (JAVADABAD برگه  6360-III)