نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جوازم، شماره شیت 7051-III ، فرمت jpg   (JAVAZM برگه  7051-III)