نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جوانمردی، شماره شیت 6252-IV ، فرمت jpg   (JAVANMARDI برگه  6252-IV)