نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جوریقا، شماره شیت A8150-I ، فرمت jpg   (JURIQA 8150-I)