نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جیریا، شماره شیت 5858-I ، فرمت jpg   (JIRIYA برگه  5858-I)