نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 حاجی آباد، شماره شیت 6956-II ، فرمت jpg   (HAJIABAD برگه  6956-II)