نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 حاجی آباد، شماره شیت 6846-I ، فرمت jpg   (HAJIABAD برگه  6846-I)