نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 حاجی آباد حق داد، شماره شیت 8056-I ، فرمت jpg   (HAJIABAD -E HAQDAD برگه  8056-I)