نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 حاجی طاهره، شماره شیت 6946-IV ، فرمت jpg   (HAJI TAHEREH برگه  6946-IV)