نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 خاراناغ، شماره شیت 6954-IV ، فرمت jpg   (KHARANAQ برگه  6954-IV)