نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 خانگیران، شماره شیت 8163-II ، فرمت jpg   (KHANGIRAN برگه  8163-II)