نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 خانیمن، شماره شیت 6450-IV ، فرمت jpg   (KHANIMEN برگه  6450-IV)