نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 خان عزت ، شماره شیت 8146-IV ، فرمت jpg   (KHAN EZZAT 1371 برگه  8146-IV)