نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 خرموج، شماره شیت 6247-II ، فرمت jpg   (KHOWRMUJ برگه  6247-II)