نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 خواجه روشنایی، شماره شیت 8062-IV ، فرمت jpg   (KHVAJEH ROWSHANA I برگه  8062-IV)