نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 خواف، شماره شیت 8059-III ، فرمت jpg   (KHVAF برگه  8059-III)