نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 خور، شماره شیت 7057-IV ، فرمت jpg   (KHUR برگه  7057-IV)