نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 خوشاب، شماره شیت 8055-II ، فرمت jpg   (KHUSHAB برگه  8055-II)