نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 داراب ، شماره شیت 6947-IV ، فرمت jpg   (DARAB برگه  6947-IV)