نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دارین، شماره شیت 7461-I ، برای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی(DARIN برگه  7461-I)