نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 داوودآباد، شماره شیت 5958-I ، برای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی (DAVODABAD برگه  5958-I)