نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دایر، شماره شیت 6345-I ، فرمت jpg   (DAYYER برگه  6345-I)