نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 درنجان، شماره شیت 6448-I ، فرمت jpg   (DARANJAN برگه  6448-I)