نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دره ساری، شماره شیت 5956-II ، برای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی  (DARREH SARI برگه  5956-II)