نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دست، شماره شیت DEST 1941 ، فرمت jpg   (DEST – 1941)