نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دشتی، شماره شیت 6844-IV ، برای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی(DASHTI برگه  6844-IV)