نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دشت کاتوری، تهیه شده از روی عکس های هوایی سال 1343 با شماره شیت 8158-II ، برای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی  (DASHT -E KATURI برگه  8158-II)