نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دلبار، شماره شیت 7462-I ، فرمت jpg   (DELBAR برگه  7462-I)