نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دلیجان، شماره شیت 6157-IV ، فرمت jpg   (DELIJAN برگه  6157-IV)