نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دلیجان، شماره شیت 6157-IV ، جهت آگهی تشخیص (DELIJAN برگه  6157-IV)

این نقشه برای تفکیک مرز های ملی مستثنیات کاربرد دارد. این نقشه یک سند تاریخی است که می توان برای اثبات سابقه کشت زمین خود و همچنین برای اثبات ملی بودن یا مستثنیات بودن زمین مورد نظر از آن استفاده کرد. اراضی ملی منابع طبیعی و مستثنیات اطراف روستا ها و شهر ها در این نقشه مشخص شده است. رنگ زرد روی این نقشه نشان دهنده زراعی بودن زمین در دهه 40 و رنگ سبز نشان دهنده منابع طبیعی مانند جنگل و اراضی ملی است. این نقشه بعنوان یک سند توسط کارشناسان محترم دادگستری برای اثبات سوابق احیا و تصرف زمین مورد نظر بکار می رود.