نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دماغ، شماره شیت 7065-IV ، فرمت jpg   (DAMAGH برگه  7065-IV)